I-ASIS GEDIMINO PURLIO NACIONALINIS 
JAUNŲJŲ choro dirigentų konkursAS
 

Konkursas vyks: 2017 m. lapkričio 30 d. - gruodžio mėn. 1 d. 
Klaipėdos universiteto Menų akademijoje K. Donelaičio g. 4, Klaipėda 

NUOSTATAI

 

 

I. Tikslai ir uždaviniai: 
1. Ugdyti jaunuosius dirigentus, skatinti jaunos kartos domėjimąsi Lietuvos chorine kultūra, jos tradicijomis, puoselėti lietuviškos chorinės muzikos tradicijas; 
2. Chorvedybinio meistriškumo, praktinių įgūdžių formavimas, konkursinio bei koncertinio patyri­mo ugdymas; 
3. Jaunųjų dirigentų kūrybiškumo ir savarankiškumo skatinimas; 
4. Išsamus susipažinimas su kompozitoriaus Gedimino Purlio chorine kūryba bei jo chorinių kūrinių  propagavimas; 
5. Šalies menų gimnazijų, konservatorijų ir aukštųjų mokyklų pedagogų bei moksleivių, studentų bendravimo tradicijų puoselėjimas.

II. Organizatoriai ir rengėjai: 
Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ (organizatorius ir rengėjas).

Partneriai: 
Klaipėdos universiteto Menų akademijos Muzikos katedra, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos chorų sąjunga.

III. Dalyviai: 
1. Lietuvos menų gimnazijų, mokyklų, konservatorijų ir aukštųjų (universitetinių) mokyklų chorvedybos ir muzikos pedagogikos specialybių moksleiviai ir bakalauro studijų studentai; 
2. kiekviena iš šių mokyklų deleguoja konkursui iki trijų konkurso dalyvių.

Konkurso dalyviai skirstomi į dvi kategorijas: 
3. Kategorijos: 
A kategorija – menų gimnazijos ir konservatorijos (9-12 klasių moksleiviai); 
B kategorija – aukštosios mokyklos (bakalauro studijų studentai).

IV. Konkurso struktūra.

Konkursas vykdomas dviem turais:

Pirmasis turas – dirigavimas prie fortepijono ir dainavimas, 2017 m. lapkričio 30 d.
A kategorija - 11.00 val.* KU MA koncertų salėje; 
B kategorija 15.00 val.* KU MA koncertų salėje;

Antrasis turas – darbas su choru, dirigavimas - ekspromtu vyks 2017 m. gruodžio 1 d.
A kategorija – 12.00 val.* KU MA koncertų salėje; 
B kategorija – 16.00 val.* KU MA koncertų salėje;

* - valandos dar bus patikslintos po konkurso dalyvių paraiškų pateikimo.

V. Reikalavimai dalyviams.

I turas A kategorija: 
a) prie fortepijono padiriguoti laisvai pasirinktą stambios formos kūrinį arba jo dalį su pritarimu ir laisvai pasirinktą lietuvių autoriaus kūrinį chorui a cappella (pasirodymo trukmė iki 10 min.); 
b) paskambinti fortepijonu laisvai pasirinktą diriguojamą kūrinį chorui a cappella; 
c) padainuoti laisvai pasirinktą lietuvių liaudies dainą a cappella.

 I turas B kategorija: 
a) prie fortepijono padiriguoti laisvai pasirinktą stambios formos kūrinį arba jo dalį su pritarimu ir laisvai pasirinktą lietuvių autoriaus kūrinį chorui a cappella (pasirodymo trukmė iki 15 min.); 
b) paskambinti fortepijonu laisvai pasirinktą diriguojamą kūrinį chorui a cappella; 
c) padainuoti laisvai pasirinktą lietuvių liaudies dainą a cappella.

II turas A kategorija:

Dalyvauja vertinimo komisijos atrinkti I turo  konkurso dalyviai (ne daugiau kaip 6): 
a) laisvai pasirinktos Stasio Šimkaus harmonizuotos lietuvių liaudies dainos (ne daugiau trijų balsų) mokymas su merginų choru (repeticijos laikas iki 10 min.), po mokymo – padiriguoti išmokytą kūrinį; 
b) ekspromtu padiriguoti merginų chorui Gedimino Purlio „Ave Maria“ kūrinį. 

II turas B kategorija:

Dalyvauja vertinimo komisijos atrinkti I turo  konkurso dalyviai (ne daugiau kaip 6): 
a) laisvai pasirinkto kūrinio (ne daugiau keturių balsų) mokymas su mišriu choru (repeticijos laikas iki 10 min.), po mokymo – padiriguoti išmokytą kūrinį; 
b) ekspromtu padiriguoti mišriam chorui vieną burtu keliu ištrauktą kūrinį: 
1. „Tėve mūsų“ - Gedimino Purlio muzika, tekstas liturginis 
2. „Lek gervė“ - Roberto Varno išplėtota lietuvių liaudies daina 
3. „Anoj pusėj Dunojėlio“ - Vaclovo Augustino muzika, lietuvių liaudies dainos žodžiai, Martyno Mažvydo įžanga 
4. „O Rambyne“ -  Juliaus Štarkos muzika, pagal seną mažlietuvininkų tekstą 
5. „O kai sauliūtė tekėjo“ – Donato Zakaro išplėtota lietuvių liaudies daina 
6. „Aušros žvaigždė“ - Algirdo Martinaičio muzika, Antano Strazdo žodžiai

VI. Vertinimo komisija. 

1. Vertinimo komisiją ir komisijos pirmininką kviečia konkurso organizatorius. 
2. Vertinimo komisija turi teisę dalyvių pasirodymo laiką (darbą su choru) sutrumpinti. 
3. Vertinimo komisijos sprendimai neskundžiami.

VII. Vertinimas, apdovanojimas.

Po antrojo turo, vertinimo komisija nustato po tris prizines vietas kiekvienoje kategorijoje. Šiems dalyviams suteikiami konkurso laureatų vardai įteikiant atitinkamo laipsnio diplomus bei pinigines premijas: 
A kategorijos I vieta – 150 Eur, II vieta 100 Eur, III vieta 50 Eur. 
B kategorijos I vieta – 300 Eur, II vieta 200 Eur, III vieta 100 Eur.

Likusiems II-ojo turo dalyviams suteikiami konkurso diplomantų vardai ir įteikiami diplomai. Komisija gali paskirti ir specialiuosius prizus, patvirtinant juos atitinkamais raštais. Visiems konkurso dalyviams ir jų pedagogams įteikiami Padėkos raštai.

Komisija pasilieka sau teisę piniginių prizų neskirti arba juos kitaip išdėstyti esant atitinkamai situacijai.

VIII. Laureatų koncertas.

Po apdovanojimų ceremonijos įvyks viešas konkurso laureatų koncertas. 
Laureatų koncerte dalyvauja vertinimo komisijos atrinkti jaunieji dirigentai – konkurso laureatai.

IX. Sąlygos.

Konkurso dalyviai atvyksta ir maitinasi savo lėšomis. Nakvynė bendrabučiuose nemokama.

X. Paraiškos.

Paraiškos konkursui pateikiamos pagal pateiktą payizdį iki 2017 spalio 15 d.  adresais :         
el.paštas: aukuras@ku.lt 
ir paštu adresu: 
Gedimino Purlio vardo nacionaliniam choro dirigentų konkursui 
Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ 
K. Donelaičio g 4. LT – 92144. 
Klaipėda

Telefonai pasiteiravimui mob. 861269021, el. paštas: aukuras@ku.lt

Visa informacija apie konkursą ir paraiškos formą galima rasti Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ internetinėse svetainėje: www.aukuras.org

Konkurse dalyvauja:

Klaipėdos universiteto Menų akademijos Muzikos katedros merginų choro studija (vadovė doc. Zita Kariniauskienė);

Klaipėdos miesto savivaldybės Žvejų kultūros rūmų kamerinis choras „Cantare“ (vadovas doc. Artūras Dambrauskas).