VI LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CHORŲ FESTIVALIO-KONKURSO 
„MES LIETUVOS VAIKAI“ 2019 M. NUOSTATAI

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. VI Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalio-konkurso „Mes Lietuvos vaikai“ 2019 m. nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja festivalio-konkurso tikslus, dalyvavimo sąlygas, festivalio-konkurso eigą, organizavimą. 
1.1. Pagrindiniai festivalio-konkurso organizatoriai bei rengėjai: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“, Klaipėdos miesto savivaldybė, Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla, Lietuvos chorų sąjunga.

II.    FESTIVALIO-KONKURSO TIKSLAI  

2. Lietuvos vaikų ir jaunimo festivalio-konkurso (toliau festivalio) tikslas – tęsti ir puoselėti Lietuvos chorinio dainavimo tradicijas, aktyvinti chorinį judėjimą bendrojo lavinimo, muzikos, meno mokyklose, gimnazijose, kolegijose ir chorų studijose. Organizuojant renginį siekiama geriau pasirengti 2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei. Festivalio metu vaikų ir jaunimo kolektyvai bus vertinami pagal meninį lygį, skirstant juos į grupes.

III. DALYVAVIMO SĄLYGOS IR FESTIVALIO-KONKURSO EIGA

3. Festivalyje kviečiami dalyvauti visi pageidaujantys Lietuvos vaikų ir mokyklinio amžiaus chorai. 
4. Festivalis rengiamas dviem turais. 
4.1. I turas – iki 2019 m. gegužės 6 d. vyks regionų centruose – miestuose (dalyvauja visi pageidaujantieji). 
4.2. II turas ir koncertas: antrojo turo konkursas vyks 2019 m. birželio 14–15 d. Klaipėdos universiteto ir kitose miesto salėse (dalyvauja tik I ture vertinimo komisijos atrinkti chorai). Pagrindinis festivalio koncertas – 2019 m. birželio 16 d. Klaipėdos vasaros estradoje (dalyvauja visi I ture dalyvavę kolektyvai, parengę festivalio programą). 
4.3. Chorai pirmajam turui parengia iki 10 minučių trukmės programą – ne daugiau kaip tris kūrinius, vienas turi būti iš 2019 m. „Mes Lietuvos vaikai“ festivalio repertuaro (pageidautina daina iš 2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės). 
4.4. Antrojo turo konkurse dalyvauja pirmajame ture atrinkti chorai. Programos trukmė – iki 10 minučių (galima kartoti I turo programą), ne daugiau kaip trys kūriniai: vienas laisvai pasirinktas, vienas a cappella ir tai grupei privalomojo bei jungtinio festivalio repertuaro programos kūrinys, ištraukiamas burtais chorui atvykus į konkursą. Į konkursą atvykę chorai dalyvauja ir baigiamajame festivalio koncerte. 
5. Konkurso dalyviai skirstomi į dvi grupes (A ir B), po keturias amžiaus kategorijas. 
5.1. A grupė – bendrojo lavinimo mokyklų chorai: 
I – jaunučių chorai (iki 10 metų amžiaus),  
II – jaunių chorai (iki 16 metų amžiaus),  
III – merginų ir jaunuolių lygių balsų chorai (iki 20 metų amžiaus),  
IV – mišrūs chorai (iki 20 metų amžiaus); 

5.2. B grupė – bendrojo lavinimo mokyklų, taikančių kryptingo muzikinio ugdymo programas, choro studijų, muzikos, meno mokyklų ir konservatorijų chorai: 
I – jaunučių chorai (iki 10 metų amžiaus), 
II – jaunių chorai (iki 16 metų amžiaus), 
III – merginų ir jaunuolių lygių balsų chorai (iki 20 metų amžiaus), 
IV – mišrūs chorai (iki 20 metų amžiaus). 

6. Chorų pasirodymus vertina Lietuvos nacionalinio kultūros centro, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos, Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ bei Lietuvos chorų sąjungos sudaryta vertinimo komisija. Komisijos vertinimas galutinis ir neskundžiamas.

IV. FESTIVALIO-KONKURSO ORGANIZAVIMAS

7. Pirmojo konkurso turo renginiai vyks: Vilniuje (Vilniaus regionas), Panevėžyje (Panevėžio ir Utenos regionai), Kaune (Kauno regionas), Marijampolėje (Alytaus ir Marijampolės regionai), Šiauliuose (Šiaulių ir Telšių regionai), Klaipėdoje (Klaipėdos ir Tauragės regionai). 
8. Pirmąjį festivalio turą organizuoja atitinkamų regionų (žr. 7 punktą), savivaldybių kultūros ar švietimo skyrių padalinių specialistų darbo grupės kartu su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, Lietuvos chorų sąjunga. Festivalio-konkurso I turo renginiai vyks regionuose pagal iš anksto sudarytą grafiką. 
9. Pagrindiniai festivalio organizatoriai parengia privalomojo repertuaro programą ir su ja supažindina miestų, rajonų vaikų ir jaunimo chorų vadovus bei organizuoja vertinimo komisijų darbą. 
10. Festivalio ir konkurso organizatoriai konsultuoja privalomojo repertuaro programos klausimais miestų bei rajonų vaikų ir jaunimo chorų vadovus, organizuoja vertinimo komisijos darbą ir baigiamuosius antrojo turo renginius Klaipėdoje. 
11. Paraiškos dėl dalyvavimo pirmajame ture siunčiamos iki 2019 m. sausio 31 d. festivalio koordinatoriui Donatui Zakarui, užpildžius interneto svetainėje www.lnkc.lt pateikiamą formą. 
12. Informaciją dėl I turo teikia Lietuvos nacionalinio kultūros centro Mėgėjų meninės kūrybos skyriaus Muzikos poskyrio chorų specialistas Donatas Zakaras, tel.: (8 5) 261 09 96, 261 25 30, faks. (8 5) 212 40 33, el. p. donatas.zakaras@gmail.com
13. Antrajame konkurso ture dalyvauja per pirmąjį turą vertinimo komisijos atrinkti chorai, surinkę ne mažiau kaip 85 balus iš 100. Jie atstovauja savo miestui ar rajonui II turo konkurse Klaipėdoje. 
14. Pagrindiniame (baigiamajame) festivalio koncerte gali dalyvauti visi I ture pasirodę ir privalomąją festivalio repertuarą parengę chorai, pateikę papildomą paraišką. 
15. Antrąjį konkurso turą ir baigiamąjį festivalio koncertą organizuoja Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Klaipėdos savivaldybė ir Lietuvos chorų sąjunga. 
16. Papildomas paraiškas antrojo turo konkursui ir baigiamajam festivalio koncertui siųsti iki 2019 m. gegužės 16 d. festivalio rengėjams Klaipėdoje el. paštu aukurasorg@gmail.com ir paštu Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“, S. Nėries g. 5, LT 92227, Klaipėda. Paraiškas privaloma siųsti abiem būdais. 

17. Konkurso pagrindinis Didysis prizas – 3000 Eur, pirmųjų vietų laureatams teikiamos vertingos dovanos ir diplomai. 
18. Konkurso laureatų apdovanojimas diplomais ir prizais vyks 2019 m. birželio 15 d., o Didžiojo prizo laimėtojas bus apdovanotas Klaipėdos vasaros estradoje per pagrindinį koncertą. 
19. Festivalio ir konkurso dalyvių kelionės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai ar juos kuruojančios organizacijos. 
20. Informaciją dėl II turo ir baigiamojo festivalio koncerto teikia Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ pirmininkas Algirdas Šumskis, tel. 8 612 69 021, el. p. aukurasorg@gmail.com.

V.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Vertinimo komisijos nuosprendis galutinis ir neskundžiamas. 
22. Su festivaliu-konkursu susijusi informacija skelbiama interneto puslapiuose www.lnkc.lt; www.aukuras.org.